Tweede nieuwsbrief Monumenten

Vooraleerst wenst Stichting Meldpunt Collectief Onrecht (SMCO) eenieder een goed en gezond 2010. Nu de Champagne en het vuurwerk hun werk hebben gedaan, is het ‘knallen’ aan ons!

Bij deze ontvangt u het tweede exemplaar van de Nieuwsbrief. Door omstandigheden is het ons helaas niet gelukt u al eerder iets aan te bieden, maar vanaf heden mag u verwachten dat u geregeld (voorlopig maandelijks) wordt geïnformeerd over de voortgang in deze actie tegen de Staat der Nederlanden.

Opdrachtformulier
In de vorige Nieuwsbrief hebben wij u – ter completering van uw dossier – verzocht het Opdrachtformulier ingevuld aan ons te retourneren. Voor zover u hier nog niet in heeft voorzien, verzoeken wij u dit Opdrachtformulier Monumentenbelasting (waarvoor u hier kunt klikken) zo spoedig mogelijk in te vullen en aan ons te verzenden via post, telefax of ingescand per e-mail (alle gegevens voor verzending treft u aan op onze website alsmede onderaan het Opdrachtformulier).

Stand van Zaken
Zoals u op onze website heeft kunnen lezen, zullen wij namens gedupeerden een actie gaan opvoeren tegen de Staat. Het overgrote deel van de aanmeldingen betreft huidige eigenaren van Rijksmonumenten, echter daarmee is de groep van belanghebbenden zeker niet compleet! Wellicht heeft u uw rijksmonument eveneens van een particulier gekocht, en heeft deze op zijn/haar beurt hetzelfde object eveneens van een particulier verworven, met andere woorden:

Het staat voormalige eigenaren van Rijksmonumenten die de verkrijging hiervan hebben laten plaatsvinden in de periode 1 januari 1972(inwerkingtreding Wet op de Belastingen van Rechtsverkeer) totaan 1 mei 2009 (uitspraak Hof Den Haag) eveneens vrij te (re)ageren op het toentertijd niet-inwilligen van het op aangifte doen van een zogenaamd vrijstellingsverzoek via – bijvoorbeeld – uw notaris.

Het voorgaande is ook voor hen die zich reeds hebben aangemeld van groot belang, met name ten aanzien van de te kiezen rechtsgang en daarmee gepaard zijnde termijnen die in voorkomend geval aan verjaring onderhevig kunnen zijn. Hierover kunt u zeer binnenkort bericht van ons ontvangen waarin wij u naar deze voldoening op aangifte zullen informeren.

SMCO in de media
Het zou natuurlijk fantastisch zijn als zich evenzo grote getale mensen zullen melden bij SMCO als ons bij een vergelijkbaar proces – te weten Loterijverlies.nl – mocht overkomen, maar zoveel Rijksmonumenten telt Nederland helaas niet! Daarom zoekt SMCO nadrukkelijk een aantal media die aan deze kwestie meer ruchtbaarheid gaan geven waar wij momenteel drukdoende mee zijn. Houd u daarom de komende periode de berichtgevingen in de gaten, want SMCO gaat dit jaar nog vaak van zich laten horen!

Contact met SMCO
Heeft u nog vragen, dan kunt u ons altijd even bellen op (072) – 752 94 88. Mailen kan uiteraard ook: info@collectiefonrecht.nl . Onze medewerkers staan voor u klaar!

Tot de volgende nieuwsbrief!